ضروری است که شما یک فرم با افزونه فرم ساز بسازید تا در این عنصر قابل نمایش باشد.